Nakúpte tovar ešte za
a získáte dopravu ZADARMO
Skvelé! Získavate
DOPRAVU ZADARMO

Obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu EVOLUTION GROUP CZ umiestneného na webovom rozhraní www.evolutiongroup.cz (ďalej len "webové rozhranie") medzi
našou spoločnosťou:

EVOLUTION GROUP CZ s.r.o., so sídlom Dolní náměstí 397/6, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
IČ: 28700295
DIČ: CZ28700295
zapísaná: v obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 27456
adresa pre doručovanie: Dolní náměstí 397/6, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
telefónne číslo: +420 777 618 166,  +420 483 313 122
kontaktný e-mail: sales@evolutiongroup.cz

ako predávajúcim
a vami ako kupujúcim.

1.    ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1.    Zhrnutie obsahu obchodných podmienok
Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o darčekových poukazoch nájdete v článku 6. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 7. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom.


1.2.    Ide o spotrebiteľskú zmluvu?
O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

1.3.    Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?
V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,
 • a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä týmito právnymi predpismi:
 • zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník");
 • zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).
Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českú republiku alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4.    Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?
Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.5.    Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?
V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Meniť či doplňovať obchodné podmienky možno len písomnou formou.

2.    KÚPNA ZMLUVA
2.1.    Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2.    Ako podať objednávku?
Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.
Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúcej všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.
Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "dokončiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

2.3.    Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?
Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 7), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.4.    Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?
O obdŕžaní objednávky vás budeme informovať. Informácia o obdŕžaní objednávky je súčasne prijatím objednávky z našej strany.
Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je vám doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď prevezmete objednaný tovar.

2.5.    Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?
Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e mailom alebo na vašu žiadosť vytlačené poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.
Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

2.6.        Aký tovar predávame?
Sme český výrobcovia šperkov, ktoré zhotovujeme ručne. Zakladáme si na kvalite každého jedinečného kusu tovaru, ktorému venujeme náležitú starostlivosť. V našom sortimente nájdete strieborné, zlaté šperky, bižutériu, originálne šperky so Swarovski kryštálmi, perlové šperky a šperky s briliantmi. Ponúkame náušnice, náhrdelníky, náramky, prstene, prívesky či súpravy šperkov od svadobných až po šperky pre každodenné nosenie. Vykonávame aj úpravy šperkov spočívajúce v zmene veľkostí prsteňov, ďalej vykonávame servis a čistenie u nás zakúpených šperkov.
Ak ste nenašli v našej ponuke tovar, ktorý by zodpovedal vašim požiadavkám, radi ho pre vás zhotovíme na mieru. Za účelom objednávky nás v takom prípade kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.
Upozorňujeme vás, že väčšina nášho sortimentu má z povahy veci zvýšené nároky na starostlivosť, skladovanie a nosenie. Pre najdlhšiu životnosť šperkov vám odporúčame nakladať s nimi s opatrnosťou, odkladať je v situáciách, keď hrozí poškodenie či znečistenie, pri kontakte s vodou či chemikáliami, najmä prstene odkladajte pri manuálnych prácach s rizikom poškodenia či zašpinenia prsteňa, ale tiež pri kúpaní. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prezliekaní oblečenia, ak nosíte jemné retiazky, náramky či náhrdelníky a hrozí zvýšené riziko pretrhnutia.

3.    CENA
3.1.    Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.
V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu pre zdanlivosť nášho právneho rokovania podľa § 552 Občianskeho zákonníka, event. pre omyl podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

3.2.    Možno kombinovať zľavy z ceny tovaru?
Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

​​​​4.    PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1.    Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:
 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line bankovým prevodom pri vybraných bankách;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prostredníctvom elektronickej peňaženky Google Pay;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).
Prípadné ďalšie spôsoby platby a poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

4.2.    Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?
V prípade platby v hotovosti (alebo bezhotovostne pri prevzatí tovaru) je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak nedostaneme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3.    Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?
Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo odovzdaním.
V prípade zhotovenia šperku na zákazku požadujeme úhradu vo výške minimálne 30 % hodnoty tovaru. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

4.4.    Ako vystavujeme daňový doklad?
Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5.    DODACIE PODMIENKY
5.1.    Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.
V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

5.2.    Kedy vám tovar dodáme?
Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.
Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme v ten istý deň (vzťahuje sa na objednávky urobené do 12 hod), najneskôr však do 2 dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru).
Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.
Tovar, ktorý je určený pre osobný odber, expedujeme po tom, čo sa dostavíte k odberu. K prevzatiu tovaru budete vyzvaní formou SMS správy alebo e-mailom.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.
Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

5.3.    Ako postupovať pri prevzatí tovaru?
Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.
Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.
 
5.4.    Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?
Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.
V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.
V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Ak ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru), máme ďalej právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

6.    UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU
6.1.    Ako možno čerpať darčekový poukaz?

Pre čerpanie elektronického darčekového poukazu je nutné darčekový poukaz, ktorý vám bol na základe vašej objednávky zaslaný, u nás uplatniť. Označte políčko "Mám darčekový kupón" v prvom kroku košíku vľavo a opíšte číselný kód z darčekového poukazu.
Na darčekovom poukaze sú uvedené najmä tieto údaje:

 • čiastka, ktorá je predmetom darčekového poukazu;
 • naše identifikačné údaje,;
 • doba platnosti darčekového poukazu;
 • unikátny číselný kód darčekového poukazu.
6.2.    Je uplatňovanie darčekového poukazu nejako obmedzené?
Darčekový poukaz možno čerpať iba raz. Darčekový poukaz je prenosný a prevoditeľný na inú osobu. Osoba, ktorá predloží oprávnene nadobudnutý darčekový poukaz, má rovnaké práva ako osoba, ktorá darčekový poukaz zakúpila.
Darčekový poukaz je možné uplatniť do dátumu uvedeného na poukaze ako doba platnosti. Darčekový poukaz je možné uplatniť najneskôr v posledný deň doby jeho platnosti. Platnosť poukazu nie je možné predĺžiť.

6.3.    Kedy môžeme darčekový poukaz odmietnuť?
Vezmite na vedomie, že v určitých situáciách môžeme odmietnuť darčekový poukaz akceptovať. Ide o prípady, keď:
 • darčekový poukaz bol predložený po uplynutí platnosti;
 • darčekový poukaz bol už raz vyčerpaný;
 • darčekový poukaz bol zrušený z dôvodu odstúpenia od zmluvy.
7.    ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
7.1.    Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár.
Upozorňujeme vás, že certifikát zasielaný s niektorými šperkmi, ako aj darčeková škatuľka/taštička, je súčasťou tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy ste povinní tento certifikát a darčekovú škatuľku/taštičku vrátiť spoločne so šperkom.
Pre prípad, že nevrátite tieto súčasti tovaru, sme oprávnení požadovať po vás náklady spojené s uvedením balenia šperku do pôvodného stavu a náklady vynaložené na opätovné vydanie certifikátu.

7.2.    Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.
Ak bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

7.3.    Akým spôsobom nám vrátite tovar?
Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, odporúčame využiť služby reklamácie na našom webovom rozhraní, ktorá vás prevedie procesom vrátenia tovaru. Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.
K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:
 • kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov bráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

7.4.    Kedy dostanete späť svoje peniaze?
Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.
Popri kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
V prípade vrátenia šperku, u ktorého bola na Vaše prianie upravená veľkosť, sa príplatok za úpravu nevracia.
Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.
Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

7.5.    Čo keď bol vrátený tovar poškodený?
Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.
Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný či znečistený, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

7.6.    Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?
V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho želania alebo pre vašu osobu.

7.7.    Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
 • neobdŕžali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.
Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

8.    PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

9.    ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV
9.1.    Aké povolenia máme na výkon našej činnosti?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

9.2.    Ako vybavujeme sťažnosti?
Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.
Kontrolu dodržiavania zákona č. 539/1992 Zb. O puncovníctve a skúšaní drahých kovov, v znení neskorších predpisov, vykoná Puncový úrad (www.puncovniurad.cz).

9.3.    Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?
Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: tr. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.
Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.    REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ
10.1.    Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.
Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založeniu boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

10.2.    Na čo užívateľský účet slúži?
Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

10.3.    Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?
Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.
 
11.    OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA
11.1.    Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenia a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.
Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

11.2.    Zodpovednosť a užívanie webového rozhrania
Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.
Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 27. 4. 2021.

Neviete kde začať? Odporúčame

Prihláste sa k odberu
špeciálnych akcií a noviniek

Prihlásiť    
Pridajte sa k nám

 EvolutionGroup na trhu od roku 1994

Spôsoby platby a doručenia | Šperky sa Swarovski elements