Nakúpte tovar ešte za
a získáte dopravu ZADARMO
Skvelé! Získavate
DOPRAVU ZADARMO

Obchodné podmienkyOBCHODNÉ PODMIENKY A DOPRAVA
Všetky ceny uvádzané v internetovom obchode sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Obchodné podmienky
Každý zákazník, ktorý chce objednať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu, je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje.
Naši pracovníci overujú správnosť a úplnosť poskytnutých údajov. Odoslanie tovaru môže byť zamietnuté, pokiaľ zákazník nebude reagovať na potvrdzovací e-mail a alebo nebude prijímať hovor na zadanom telefónnom čísle.
Objednaním tovaru a služieb zákazník uzatvára kúpnu zmluvu s našou firmou.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Všetky objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku a súhlasí s nimi.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.
Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
Ceny uvedené v cenníku sú konečné.
Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367 / 2000 odstúpiť od zmluvy do 60 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO).
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, kontaktujte nás (písomne ​​alebo telefonicky), že žiadate o odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu. Nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, nám zašlite späť alebo osobne doručte v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci v lehote 14 dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.
Neposielajte vrátený tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.
 
Doprava tovaru
Tovar zasielame Slovenskou poštou na základe objednávky vystavenej prostredníctvom tohto internetového obchodu. Cena za poštovné Vám bude účtovaná podľa platných taríf Slovenskej pošty a bude pripočítaná k objednanému tovaru. Smerodajná je vždy adresa zadaná pri objednaní tovaru.
Ak je tovar skladom, je expedovaný do 1 - 3 dní pracovných dní. V prípade, že by bola dodacia lehota dlhšia, budeme Vás kontaktovať a budete informovaní o termíne a možnostiach dodávky.
Pri objednávke a platbe vopred nad 32 € doprava zadarmo.
 
Platba za tovar
Tovar je možné uhradiť pri prevzatí zásielky (dobierka, osobný odber) alebo pomocou platby vopred (prevod na účet, platba kartou, paypal).

Reklamácia tovaru
Záručná doba na výrobné vady je u všetkých produktov 24 mesiacov.
Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar nezasielajte na dobierku.

Ochrana súkromia
Na objednávkovom formulári od užívateľov vyžadujeme informácie, ktoré slúžia predovšetkým ako kontakt na dodávku objednaného tovaru alebo služieb alebo na zaplatenie príslušnej sumy. V prípade problémov s dodávkou slúžia tieto informácie tiež k umožneniu kontaktu so zákazníkom. Prevádzkovateľ servera je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi.
 

Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a [.] (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

    požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

    požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje starostlivo chránime a nebudeme ich nikomu ďalšiemu odovzdávať. Vaše osobné údaje budú slúžiť len na to, aby sme s Vami komunikovali a aby sme vás informovali o novinkách a našich nových produktoch, prípadne novinkách našich partnerov.

Ak nesúhlasíte, aby sme vás informovali o našich produktoch, stačí jednoducho, aby ste nám poslali email.

Ak tak neurobíte, dávate v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len Zákon) svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: (i) meno a priezvisko , (ii) adresa bydliska či sídla, (iii) emailová adresa, a (iv) telefónne číslo (ďalej len Osobné údaje) s EVOLUTION GROUP CZ sro, Dolné námestie 6, 466 01 Jablonec nad Nisou, ako správcovi Osobných údajov (ďalej len Správca).

Účelom spracovania Osobných údajov je, aby sme vás mohli informovať o novinkách a poskytovať Vám komplexné informácie o produktoch a službách, ktoré Správca či jeho partner poskytuje prostredníctvom zasielania informácií, ponúk, ponúk účasti na marketingových akciách, výskumoch alebo anketách, a to aj elektronickými prostriedkami ( najmä e-mailom, telefonicky, prostredníctvom SMS a MMS správ).
Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujete dobrovoľne, a to najdlhšie na dobu desiatich rokov od registrácie alebo poskytnutie služby.

Máte tiež právo:

    na prístup k vašim osobným údajom;
    požadovať opravu vašich osobných údajov v súlade so Zákonom; a
    kedykoľvek svoj súhlas odvolať oznámením doručeným Správcovi (postačí nám poslať email).

Správca prehlasuje, že Osobné údaje budú spracovávané len v súlade s účelom vyjadreným v tomto súhlase. Osobné údaje môžu byť spracovávané tiež Správcom poverenými spracovateľovi za použitia manuálnych a automatizovaných spôsobov spracovania.
 
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedenú v katalógu Internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu spraviť maximálne do 24 hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne ​​potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.
Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl.

Neviete kde začať? Odporúčame

Prihláste sa k odberu
špeciálnych akcií a noviniek

Prihlásiť    
Pridajte sa k nám

 EvolutionGroup na trhu od roku 1994

Spôsoby platby a doručenia | Šperky sa Swarovski elements