Nakúpte tovar ešte za
a získáte dopravu ZADARMO
Skvelé! Získavate
DOPRAVU ZADARMO

Reklamačný poriadokReklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu EVOLUTION GROUP CZ od našej spoločnosti:
EVOLUTION GROUP CZ s.r.o., so sídlom Dolní náměstí 397/6, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
IČ: 28700295
DIČ: CZ28700295
zapísaná: v obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 27456
adresa pre doručovanie: Dolní náměstí 397/6, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
telefónne číslo: +420 777 618 166,  +420 483 313 122
kontaktný e-mail: sales@evolutiongroup.cz

1.    Za aké chyby tovaru odpovedáme?
1.1.    Ako predávajúci odpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dojednaná, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy;
 • nemá právne chyby, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.
Ďalej odpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

1.2.    Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 7 Všeobecných obchodných podmienok.

2.    Aká je záručná doba?
2.1.    U spotrebného tovaru, zakúpeného pred dátumom 6. 1. 2023, zostáva záručná doba dvadsaťštyri mesiacov, podľa Občianskeho zákonníka platného do tohto dátumu. Záruka na spotrebný tovar zakúpeného po 6. 1. 2023, sa riadi zmenou v Občianskom zákonníku, kde na reklamáciu vady má spotrebiteľ naďalej dva roky, ale v druhom roku musí spotrebiteľ preukázať, že spôsobená chyba alebo nefunkčnosť je výsledok chybného výrobného procesu (tzn, že výrobok bol chybný už v dobe nákupu). Ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.
2.2.    V prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovar užívať, tj. najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

3.    Aké práva z chybného plnenia máte?
3.1.    Vaše práva z chybného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.
3.2.    V súlade s uvedenými ustanoveniami vám náleží najmä nasledovné práva:
a)    Doplnenie toho, čo chýba
Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.
b)    Zľava z kúpnej ceny
Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovar chyba alebo sa chyba vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.
c)    Výmena tovaru
Výmenu tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe chyby a pokiaľ sa nejedná len o nepodstatné porušenie zmluvy.
Právo na výmenu tovaru vám nepatrí v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.
Požadovať výmenu tovaru nemôžete u tovaru predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.
d)    Oprava veci
Ak je možné tovar opraviť, patrí vám právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás okamžite informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.
e)    Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)
Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:
 • dodanie chybnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • nie sme schopní odstrániť chybu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave (výskyt tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • sa na tovar vyskytne väčší počet chýb (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie/nenastolíme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3.3.    Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali. Výnimkou sú prípady, keď:

 1. došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;
 2. ste použili vec ešte pred objavením chyby;
 3. ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo nekonaním; alebo
 4. ste vec predali ešte pred objavením chyby alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.
4.    Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?
4.1.    Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak:
 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.
4.2.    Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:
 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
 • chyby použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ich prevzali;
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k chybe, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).
5.    Ako postupovať pri reklamácii?
5.1.    Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.
5.2.    Reklamácie prijímame v našom sídle.
5.3.    Odporúčaný postup pri reklamácii:
 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamáciu môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybné súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla alebo prevádzky, pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov bráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.
 
5.4.    Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt chyby.
5.5.    O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.
5.6.    Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných chýb alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
5.7.    Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
5.8.    V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť chybu.
Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 27. 4. 2021

Neviete kde začať? Odporúčame

Prihláste sa k odberu
špeciálnych akcií a noviniek

Prihlásiť    
Pridajte sa k nám

 EvolutionGroup na trhu od roku 1994

Spôsoby platby a doručenia | Šperky sa Swarovski elements